Wat is EPB?

Wat is EPB?

Vanaf 1 januari 2006 moeten nieuwbouw- en te verbouwen gebouwen waarvoor een bouwaanvraag ingediend wordt, voldoen aan de Energieprestatieregelgeving (EPB). Ze moeten een bepaald niveau van thermische isolatie en energieprestatie (verwarmingsinstallatie, ventilatie) halen. Bij nieuwbouw moet eveneens gezorgd worden voor een minimale en gecontroleerde ventilatie.

Voor welke gebouwen geldt EPB?

De regelgeving rond Energieprestaties en het Binnenklimaat (EPB) geldt voor de bouwaanvraag van elk gebouw dat verwarmd of gekoeld wordt. Dus niet alleen voor woningen, maar ook kantoren, scholen, industriële gebouwen, ziekenhuizen, enz… Elk volledig dossier, waarvan de BA werd ingediend na 1 januari 2006, moet voldoen aan de energieprestatieregelgeving.

Bij verbouwingen is de regelgeving eveneens van toepassing wanneer hiervoor een bouwvergunning nodig is met verplichte tussenkomst van een architect. Na de oplevering van het gebouw maakt de ‘verslaggever’ (dit kan de architect zijn of een ander bevoegd persoon) de ‘EPB-aangifte’ op. Deze aangifte zal, na goedkeuring, een Energieprestatiecerficaat opleveren.

Hoe voldoet men aan deze regelgeving?

Energiezuinig bouwen en verbouwen start reeds vanaf de eerste pennentrek van de architect. Het is zeer belangrijk dat reeds bij de ontwerpfase van de nieuwe of te verbouwen woning rekening wordt gehouden met de opgelegde niveaus van isolatie, energieprestatie en ventilatie, dus met het latere energieverbruik. Bezin voor je begint en doe dit samen met de architect, aan de hand van een checklist.
Hierbij dient aandacht te worden besteed aan:

  • de compactheid en de oriëntatie van de woning
  • de thermische isolatie in het dak, de muren en de vloer
  • de luchtdichtheid van de woning
  • hoogrendementsglas en goed isolerend buitenschrijnwerk
  • een energiezuinig ventilatiesysteem
  • een hoog renderende installatie voor verwarming en warm water
  • het benutten van zonnewarmte (oriëntatie en eventueel zonneboiler of PV-panelen)
  • een zonwering die het teveel aan zomerse zon buiten houdt.
  • In zijn totaliteit mag het E-peil van de woning maximaal 100 en het K-peil maximaal 45 zijn.

Het E-peil = het energieverbruik van een woning

De zorg voor een energiezuinige, geïsoleerde en geventileerde woning heeft onmiddellijk effect op het totale energieverbruik. Een maat voor dit energieverbruik noemen we de energieprestatie of het E-peil. Dit E-peil geeft een beeld van het energieverbruik van de woning en haar vaste installaties in normale omstandigheden. Kortom: hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning.

Het K-peil = isolatiepeil van een woning

Het K-peil is het totale isolatiepeil van een woning. Het houdt rekening met de warmteverliezen door alle buitenmuren, daken, vloeren en buitenschrijnwerk. Kortom: hoe lager het K-peil, hoe beter de woning geïsoleerd is. Waar vroeger een woning moest voldoen aan K55 is dit sinds de nieuwe wetgeving tot K45 gebracht.

FAQ

Betekent deze nieuwe regelgeving een meerprijs?
Wel voor de technische installatie doch niet voor het energieverbruik. De taak en de verantwoordelijkheid van de architect worden groter. Hier staat een extra ereloonvergoeding tegenover. Als men de architect ook aanstelt als EPB-verslaggever, heeft deze recht op een ereloonvergoeding voor het opmaken van de EPB-aangifte en het energieprestatiecertificaat. Bij het aanstellen van een andere verslaggever, wordt een afzonderlijk contract afgesloten met die persoon.

De kosten voor het opstellen van de EPB-aangifte hangen onder andere af van de grootte en de complexiteit van de woning evenals van de aard van het uitgevoerde werk (bouwen of verbouwen).